Oslofjorden: Bunnstoff på båter bidrar til forurensning

Miljødirektoratet anbefaler å konsekvensutrede en mulig lokal forskrift for å regulere utslipp fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.12.2022

På oppdrag fra Miljødirektoratet har COWI gjennomført undersøkelser og beregninger av utslipp av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser for fritidsbåter. Beregningene er basert på tall fra prøver og målinger som er gjennomført i tre småbåthavner.

Utslipp av kobber, mikroplast og TBT

Det er usikkerhet ved beregningene, men med den foreslåtte utslippsfaktoren og antall fritidsbåter i Norge har COWI anslått at det årlige utslippet i Norge fra alle opplagsplasser er 9 kg TBT, 2 tonn mikroplast, og 87 tonn kobber per år. Det vil i så fall utgjøre om lag sju prosent av det norske totalutslippet av kobber.

Miljødirektoratet er overrasket over utslippet av tributyltinn (TBT), som ble forbudt i 1990. Vi har ingen sikker forklaring på hva årsaken til funnene er, men det er naturlig å anta at dette skyldes gammel aktivitet.

Fra bunnstoffet på båtene

Kilden til forurensningen er i hovedsak bunnstoffet på båtene. Beregningene i rapporten tyder på at utslippene først og fremst kommer fra av spylingen fra båtene. Rapporten antyder at så mye som 50 prosent av utslippet fra bunnstoffet stammer fra behandlingen av båtene mens de ligger på land, mens resten stammer fra båter når de ligger i sjøen.

Noen eldre studier tydet på at kun 20 prosent kom fra båter på land. Hvis de nyeste tallene er riktig viser det at tiltak på land vil ha større betydning enn tidligere antatt.

Anbefaler å utrede mulig lokal forskrift for Oslofjorden

Miljødirektoratet har ved oversendelsen av rapporten til Klima- og miljødepartementet, foreslått å utrede en lokal forskrift for opplagsplasser. Begrunnelsen for dette er at miljøtilstanden i Oslofjorden er dårlig og at det er svært mange fritidsbåter i området.