Veileder om luftutslipp fra forbrenningsanlegg

Ny veileder fra Miljødirektoratet til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg.

Publisert 12.12.2022

Forurensningsforskriften kapittel 27 ble endret i 2021. Regelverket gjelder for forbrenningsanlegg fra og med 1 MW og inntil 50 MW, som brenner faste, flytende eller gassformige brensler.

Forskriften gjennomfører EUs direktiv om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg i norsk rett.

Veileder om forbrenningsanlegg tar blant annet for seg:

  • hvilke forbrenningsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 27
  • hvilke anlegg som er unntatt
  • hvilke krav som gjelder for melding og søknad
  • veiledning til utslippsgrenseverdier
  • krav til målinger.