Veileder om nye utsorteringskrav for avfall

Fra 1. januar 2023 må kommuner og virksomheter sørge for at mat-, park-, hage- og plastavfall sorteres ut og leveres til materialgjenvinning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2022

Miljødirektoratet vil utarbeide en veileder som sier mer om hvordan kravene kan gjennomføres på en praktisk måte.

Nye krav for kommuner og næringsliv

Med de nye kravene i avfallsforskriften kapittel 10a vil sortering av avfall hjemme og ute i samfunnet bli likere og vi får sortert ut mer.

Flertallet av norske kommuner tilbyr i dag utsorteringsløsninger for husholdninger. Fra 1. januar 2023 skal alle kommuner tilby løsninger der bio- og plastavfall sorteres hver for seg.

I tillegg får også offentlige og private virksomheter hvor det kastes husholdningslignende avfall felles krav. Spisesteder, kontorer, skoler, barnehager og matbutikker er noen av virksomhetene som vil omfattes av forskriftskravene. Disse virksomhetene kaster ofte betydelige mengder av både mat- og plastavfall. Det kastes også en del emballert matavfall uten at emballasjen er fjernet.

Økt materialgjenvinning

Kravene er innført for at materialgjenvinningen skal øke for denne typen avfall. Samlet sett er det forventet at materialgjenvinningen øker fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035. Økt materialgjenvinning av avfallet vårt bidrar til å oppnå bedre ressursutnyttelse, bedre beskyttelse av miljøet og redusere klimagassutslippene. Det vil bidra til å nå EUs materialgjenvinningsmål, som også gjelder i Norge.  

I virksomhetene som kaster mye matavfall kan kravene også gi insentiver til å redusere matsvinnet og kutte ut unødvendig emballasje for at det skal bli lettere å håndtere mengdene med avfall. Når avfallstypene skilles fra hverandre vil det bidra til at mer mat- og plastavfall kan materialgjenvinnes fordi det blir enklere å behandle videre. Det kan også bidra til renere resirkulerte produkter.

Miljødirektoratet lager veileder

Både kommuner, virksomheter, behandlingsanlegg og andre avfallsaktører har denne høsten tatt opp flere utfordringer og spørsmål knyttet til forskriftskravene med oss.

Vi har blant annet fått spørsmål om plassmangel til utsortering, hygieneforhold, hva slags avfall som skal utsorteres og hvordan avfallet skal utsorteres m.m. Det er også tatt opp særlige utfordringer knyttet til kravet til virksomheter om å utsortere mat- og plastavfall når de har emballerte varer som skal kastes. For eksempel matvarer pakket inn i plast, papp eller annen emballasje.

I veilederen vil Miljødirektoratet  bidra til å svare ut disse problemstillingene.

Vi minner om at plastavfall kan håndteres på en annen måte enn ved kildesortering, dersom metoden sikrer like gode resultater som ved kildesortering. Vi vil jobbe med å utarbeide en veileder som tydeliggjør hvilke løsninger som er innenfor rammene av forskriften og som hensiktsmessig kan gjennomføres, samtidig som vi ivaretar formålet med forskriften. Inkludert i dette er en vurdering av hva som ligger i at avfallet skal sorteres ut der det oppstår, som er et spørsmål som har dukket opp i forbindelse med emballert mat som skal kastes.

Når vi utarbeider veilederen, vil vi sørge for en fortsatt god dialog med dem regelverket gjelder for.