Anbefaler endringer i deponiregelverket

Miljødirektoratet foreslår et forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2022

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet hatt endringer i avfallsforskriften kapittel 9 på høring. Vi sender nå våre endelige anbefalinger etter høringen til departementet.

Endringene i avfallsforskriften kapittel 9 er nødvendige for at Norge skal overholde EUs reviderte deponidirektiv.

Den viktigste endringen er et nytt forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning, i tråd med EUs reviderte deponidirektiv.

Miljødirektoratet foreslår i tillegg å presisere og klargjøre bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 9 på flere områder, utover det som følger av endringer i deponidirektivet. Disse endringene er i hovedsak presiseringer av regelverkets virkeområde og definisjoner. Flere av endringene følger av endringer i øvrig EU-regelverk.

Vi anbefaler blant annet å bytte ut ordet "lagerplass" med "anlegg" i forskriftens virkeområde. I tillegg foreslår vi å justere definisjonen av deponi for å fremheve at deponiregelverket gjelder for deponianlegg.  

Forslaget til forskriftsendring av avfallsforskriften kapittel 9 var på høring fra 8. november 2021 til 8. februar 2022. Vi mottok totalt 15 høringsinnspill. Innspillene ligger tilgjengelig på Miljødirektoratets høringsside. Vi anbefaler enkelte justeringer i forskriftsforslaget med bakgrunn i høringsinnspillene.

Dokumenter i saken: