Anbefaler endringer i deponiregelverket

Miljødirektoratet foreslår et forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning.

Publisert 01.07.2022

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet hatt endringer i avfallsforskriften kapittel 9 på høring. Vi sender nå våre endelige anbefalinger etter høringen til departementet.

Endringene i avfallsforskriften kapittel 9 er nødvendige for at Norge skal overholde EUs reviderte deponidirektiv.

Den viktigste endringen er et nytt forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning, i tråd med EUs reviderte deponidirektiv.

Miljødirektoratet foreslår i tillegg å presisere og klargjøre bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 9 på flere områder, utover det som følger av endringer i deponidirektivet. Disse endringene er i hovedsak presiseringer av regelverkets virkeområde og definisjoner. Flere av endringene følger av endringer i øvrig EU-regelverk.

Vi anbefaler blant annet å bytte ut ordet "lagerplass" med "anlegg" i forskriftens virkeområde. I tillegg foreslår vi å justere definisjonen av deponi for å fremheve at deponiregelverket gjelder for deponianlegg.  

Forslaget til forskriftsendring av avfallsforskriften kapittel 9 var på høring fra 8. november 2021 til 8. februar 2022. Vi mottok totalt 15 høringsinnspill. Innspillene ligger tilgjengelig på Miljødirektoratets høringsside. Vi anbefaler enkelte justeringer i forskriftsforslaget med bakgrunn i høringsinnspillene.

Dokumenter i saken: