EU-høring om biocidet propikonazol

Echa ønsker innspill til vurderingen av om et trebeskyttelsesmiddel som oppfyller eksklusjonskriteriene skal få fornyet godkjenning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.06.2022

Trebeskyttelsesmiddelet propikonazol er under vurdering for fornyet godkjenning. Dette stoffet oppfyller kriterier for eksklusjon, det vil si at det har egenskaper som gjør at det i utgangspunktet ikke skal godkjennes.

EU-kommisjonen kan likevel foreslå videre godkjenning av stoffet hvis det kan vises at minst en av følgende betingelser er oppfylt:

  • Det er svært lav risiko tilknyttet bruken av stoffet.
  • Stoffet er nødvendige for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet.
  • Å nekte godkjenning av stoffet kan gi uforholdsmessige negative konsekvenser for samfunnet.

Gi ditt innspill innen 15. august 2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa etterlyser på vegne av EU-kommisjonen informasjon som kan belyse om noen av betingelsene for å kunne gi godkjenning av dette stoffet er innfridd.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 15. august 2022.

EU-kommisjonen vil ta hensyn til de innspillene som kommer i sine forslag til beslutninger for stoffet.