Vurdering av virkemidler for å hindre nedbygging av myr

Nedbygging av myr og torvmark fører til store klimagassutslipp. Nye virkemidler trengs for å redusere utslippene og hindre tap av natur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.06.2022

Myr er et svært viktig karbonlager. Selv om myrer kun dekker tre prosent av verdens areal, lagrer de to til tre ganger mer karbon enn alle verdens regnskoger. I tillegg er myrer viktige for naturmangfold og andre økosystemtjenester som klimatilpasning.

Nedbygging av myr og torvmark i Norge har i perioden 1990-2020 ført til et totalt utslipp på over ti millioner tonn CO2. I tillegg til utslipp vil nedbygging gi redusert mulighet til karbonbinding på arealet i fremtiden.

Å redusere nedbygging av myr er viktig for å nå klimamål

Å redusere klimagassutslipp fra nedbygging av karbonrike arealer, inkludert myr og torvmark, er viktige tiltak for å oppfylle forpliktelsene Norge har mot 2030. I henhold til EU sitt klimarammeverk mot 2030, skal utslippene fra arealbrukssektoren ikke overstige opptaket i sektoren (den såkalte "netto-null-forpliktelsen"), og vi ligger foreløpig ikke an til å klare forpliktelsen uten nye tiltak.

Ifølge FNs klimapanel er redusert omdisponering av skog og andre økosystemer et svært viktig tiltak for å redusere netto klimagassutslipp, spesielt i scenarioene der vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) påpeker at omdisponeringer av arealer er den største trusselen for tap av naturmangfold i både terrestriske økosystemer og i ferskvann. Å redusere nedbygging av myr og annen natur vil derfor være en vinn-vinn-situasjon for både klima og naturmangfold.

Faglig vurdering av virkemidler for å redusere nedbygging av myr

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet lagd et faglig grunnlag med mulige virkemidler for å hindre eller redusere nedbygging av myr, inkludert overordnede beskrivelser av konsekvenser av tiltak. Det er altså ikke en fullstendig konsekvensanalyse. Dette må utarbeides senere, dersom man ønsker å gå videre med ett eller flere av virkemidlene.

Hovedformålet er reduksjon av klimagassutslipp. Effekt på naturmangfold og andre økosystemtjenester er også sentralt og derfor omtalt. Det er også belyst hvorvidt virkemidlene vil bidra til å øke presset på andre viktige arealer, som skog eller matjord.

I notatet beskriver vi flere alternative virkemidler, og trekker frem forbud, avgift og innstramming av virkemidler rettet mot kommunenes arealplanlegging som særlig relevante. Hvilke virkemidler som bør innføres, hvordan de bør innrettes, og hvordan de bør kombineres vil avhenge av ambisjonsnivået for hvor mye nedbygging man ønsker å forhindre. For å gå videre med arbeid for å hindre nedbygging av myr bør mulige innretninger av de ulike virkemidlene utredes, inkludert hvordan virkemidlene kan ses i sammenheng og eventuelt kombineres.