Autorisasjon under Reach: 4-tert-OPnEO og 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til fem søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Miljødirektoratet har gjort tilsvarende vedtak.

Publisert 03.05.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder følgende stoffer og virksomheter (se mer informasjon om bruksområder i lenkene):

Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: