Elektrifisering av bussar møter hinder

Ladeanlegg, kostnadar for anskaffingar og utforming av anbod er hindringar for elektrifisering av bussdrift i kollektivsektoren.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.05.2022

Miljødirektoratet har intervjua seks aktørar frå kollektivbransjen om hinder dei opplev.

NTP-måla krevjar ei rask utrulling av elbussar

Utrullinga av elbussar har hittil gått sakte i forhold til måla som Noreg har sett gjennom Nasjonal transportplan 2022–2033, med salsmål for buss-segmentet:

  • 100% av nye bybussar skal vere nullutsleppskøyretøy innan 2025
  • 75% av nye langdistansebussar skal vere nullutsleppskøyretøy innan 2030

I 2021 var cirka 13 prosent av nyregistrerte bybussar elektriske.

Innsikt i hinder for raskare elektrifisering

Miljødirektoratet har gjennomført djupintervju med seks aktørar frå bussbransjen for å få betre innsikt i kva som hindrar ei raskare elektrifisering av bussar i kollektivtrafikken. Dette to år etter at Klimakur 2030 blei publisert.

Rapporten summerer kvalitative observasjonar i djupintervju, med hovudvekt på kollektivsegmentet. Miljødirektoratet har òg utarbeidd ei overordna totalkostnadsanalyse (TCO) som bygger på desse observasjonane saman med eit oppdatert talgrunnlag som òg er eit resultat av intervjua.

Hindera handlar om ladeanlegg, kostnadar for anskaffingar og utforming av anbod

Gjennomgangen peiker ut fem hindringar for ei raskare elektrifisering av kollektivsegmentet i buss-sektoren:

  • Mangel på einheitlege finansieringsmekanismar og ansvarsfordeling for ladeinfrastruktur på bussanlegg i kollektivtransporten
  • Mangel på relevant kompetanse og deling av kunnskap innan ladeanleggsutforming og elbussdrift
  • Mangel på areal til ladeanlegg og "bussdepoter" i byområde
  • Høg kostnad på anskaffingar og manglande eller dårleg innretta låne- og støtteordningar, spesielt for kollektivsegmentet
  • Anbodskriterium og kontraktslengd som ikkje gjev insentiv til langsiktig ressursbruk og dermed hev terskelen for å investere i dyrare el-teknologi

For at hindera skal brytast ned krevjar det ei innsats på tvers av marknadsaktørar og myndigheitsnivå.