Obligatoriske miljøkrav for ferger og hurtigbåter

Fire direktorater har utredet hvordan offentlige oppdragsgiverne skal stille krav om nullutslippsløsning ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.05.2022

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet fikk i januar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å utrede mulige lav- og nullutslippskrav og kriterier i offentlige anskaffelser av ferger, hurtigbåter og andre sjøtransporttjenester.

Statens vegvesen har også deltatt i arbeidet med utredningen.

Krav i nye anbud

Bakgrunn for oppdraget var blant annet stortingsmelding om klimaplan for 2021-2030 og stortingsmelding om den maritime politikken.

Direktoratene har utredet hvordan Norge kan stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger fra 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter fra 2025.

Ca. 300 ferger og hurtigbåter opererer i dag ulike ferge- og hurtigbåtsamband for det offentlige. Utslippene for ferger og hurtigbåter er estimert til om lag henholdsvis 580 000 tonn og 130 000 tonn CO2 i 2019.

Målet er nullutslipp

I utredningsarbeidet har direktoratene anbefalt at kravene til anskaffelse av ferger og hurtigbåter rettes mot nullutslippsløsninger.

Forskriften direktoratene foreslår er utformet slik at det i utgangspunktet er obligatorisk for de offentlige oppdragsgiverne å stille krav om nullutslippsløsning når de anskaffer fartøy eller anskaffer tjenester om drift av samband.

Forskriften angir en plikt til å stille krav om nullutslippsløsning i anskaffelser, men oppdragsgiver kan også gjøre unntak dersom det er uforholdsmessig dyrt eller ikke teknisk mulig med nullutslippsløsninger.

I tråd med anskaffelsesloven

Den foreslåtte forskriften med plikt til å stille krav om nullutslippsløsninger i anskaffelser utgjør en operasjonalisering og konkretisering av plikten som allerede ligger i anskaffelsesloven § 5.

Mens ordlyden i lovens § 5 er ganske vid, viser den foreslåtte forskriften tydelig at nullutslippsløsninger er målet for ferger og hurtigbåter.

For å estimere utslippsreduksjonene av obligatoriske miljøkrav i anskaffelser, har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i utslippstall estimert fra AIS-data for hver enkelt ferge eller hurtigbåt.

Vår analyse viser at nullutslippskrav i anskaffelser kan utløse deler av utslippskuttet på rundt 135 000 tonn CO2 for ferger og 40 000 tonn CO2 for hurtigbåter i 2030.  

Utredningen er levert til Klima- og miljødepartementet

Det vil bli en offentlig høring av et endelig forskriftsforslag.

Hvis regjerningen velger å gå videre med forslaget, kan det tre i kraft fra 2023 for ferger og 2025 for hurtigbåter.