Stikkprøver av kjøkkenutstyr

Miljødirektoratet har gjennomført en stikkprøvekontroll av kjøkkenutstyr som selges i nettbutikker og i fysiske butikker.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.05.2022

Vi sjekket om produktene inneholdt helse- og miljøfarlige stoffer.

Totalt 47 produkter ble kjøpt fra 14 ulike virksomheter. De kontrollerte produktene var elektroniske produkter (som blendere, steketermometer og kjøkkenvekter), bakeutstyr (belagt metall, plast og papir) og plastredskaper.

Produktene ble sendt til eksternt laboratorium for kjemisk analyse. De ble testet for innhold av blant annet tungmetaller (bly, kadmium, krom og kvikksølv), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer), ftalater (plastmykner), kortkjedede klorparafiner (SCCP) og perfluoroktansyre (PFOA).

Av 36 produkter som ble analysert, var det funn av regulerte stoffer over tillatt grenseverdi i fem (av ti) elektroniske produkter og i ett (av tretten) papirprodukt. I papirproduktet, som var muffinsformer, ble det påvist PFOA over tillatt grenseverdi.

 

Samtlige av de fem elektroniske produktene hadde for høyt innhold av bly i loddepunkt inne i produktene. To av produktene hadde i tillegg for høyt innhold av kadmium. Loddepunkt er normalt ikke tilgjengelig for forbruker og utgjør dermed ikke en helsefare når det brukes, men det kan ha helse- og miljøfarlige konsekvenser ved produksjon og avfallshåndtering.

To av de elektroniske produktene manglet i tillegg CE-merke. CE-merket er en bekreftelse på at produsenten har gjort en vurdering av produktets sikkerhet,  og at det er i tråd med EU-bestemmelser i RoHS-direktivet.  (Restrictions of Hazardous Substances (2011/65/EU)). Det er forbudt å omsette elektroniske produkter uten CE-merke.

De seks produktene med funn av regulerte stoffer over grenseverdi ble trukket fra markedet i nettbutikkene der de ble solgt.