Autorisasjonslista i Reach foreslås utvidet

Echa foreslår åtte nye stoffer til autorisasjonslista i Reach, blant annet bly. Høringsfristen er 2. mai 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.03.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa foreslår at åtte nye stoffer som er oppført på kandidatlista i Reach føres opp på vedlegg XIV og underlegges krav om autorisasjon.

Hvis EU-kommisjonen vedtar Echas forslag, må virksomheter søke Echa om godkjenning for fortsatt å kunne bruke stoffene etter gitte tidsfrister. En søknad vil kun bli godkjent dersom det ikke er mulig å finne alternative stoffer eller bruke alternativ teknologi (substitusjon).

Gi innspill

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Høringsfristen er 2. mai 2022.

Forslaget omfatter følgende stoffer

Ethylenediamine (EC 203-468-6)

Stoffet er åndedrettssensibiliserende og brukes til prosessering, rensing i raffineristrømmer, korrosjonshemmer, prosesstilsetning, kontroll av luktutslipp

2-(4-tertbutylbenzyl)propi onaldehyde og dens individuelle stereoisomerer (EC -),

Stoffet er reproduksjonsskadelig og brukes som parfyme til vaskemidler, luftpleieprodukter, parfyme, kosmetikk

Lead (EC 231-100-4)

Stoffet er reproduksjonsskadelig og brukes i batteriproduksjon, kappe til kabler, lodding, produksjon av bildeler, maskiner, møbler

Glutaral (EC 203-856-5)

Stoffet er åndetrettsensibiliserende og brukes til bruning av lær, vaskemidler, i polymerer, røntgenfilm fremkaller

2-methyl-1-(4- methylthiophenyl )-2- morpholinopropa n-1-one (EC 400-600-6)

Stoffet er reproduksjonsskadelig og brukes som fotoinitiator i UV-herdbart belegg, blekk, lim

2-benzyl-2- dimethylamino4'- morpholinobutyr ophenone (EC 404-360-3)

Stoffet er reproduksjonsskadelig og brukes som fotoinitiator i UV-herdbart belegg, blekk, lim

Diisohexyl phthalate (EC 276-090-2)

Stoffet er reproduksjonsskadelig, det er ikke registrert bruk under Reach

Orthoboric acid, sodium salt (EC 237-560-2)

Stoffet er reproduksjonsskadelig, det er ikke registrert bruk under Reach.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: