Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach. Høringsfrist er 19. april 2022.

Publisert 14.03.2022

Hvis det foreslåtte stoffet identifiseres som et stoff som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), blir det ført opp på kandidatlista i Reach.

Det er N-(Hydroksymetyl)akrylamid (EC 213-103-2; CAS 924-42-5) som er foreslått til kandidatlista. Forslaget er basert på at stoffet har kreftfremkallende og arvestoffskadelige egenskaper.

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Frist for å sende kommentarer er 19. april 2022.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: