Innspill til regulering av MOCA

Echa anbefaler å utarbeide et Reach-restriksjonsforslag for 4,4'methylenebis [2-chloroaniline] (MOCA). De ber om innspill innen 16. november 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.10.2022 | Oppdatert 12.10.2022

Stoffer som står på autorisasjonslista (vedlegg XIV) til Reach kan ikke brukes med mindre man har fått godkjent søknad om bruk. Når utløpsdatoen (sunset date) for et stoff på vedlegg XIV er forbi, er det et krav om at det vurderes hvorvidt bruken av stoffet i faste produkter foregår under kontrollerte forhold, eller om det kan utgjøre en risiko ved bruk. Dersom man vurderer at bruken utgjør en risiko, må det utarbeides et restriksjonsforslag.

4,4'-methylenebis [2-chloroaniline] (MOCA), EC nummer 202-918-9, er identifisert som kreftfremkallende og står på vedlegg XIV med utløpsdato 22. november 2017.

Behov for restriksjon

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) har samlet informasjon om bruk av stoffet i faste produkter. Innsamlingen indikerer at MOCA blant annet finnes i enkelte importerte produkter. Basert på at MOCA er kreftfremkallende og bruk av stoffet i produkter kan føre til eksponering, vurderer Echa i en rapport at det er et behov for å utarbeide et restriksjonsforslag for MOCA. Echa ber nå om innspill til denne rapporten.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 16. november 2022.

Ved utarbeidelse av restriksjonsforslag, vil kommende endringer i Reach-forordningen i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: