Kystsonenettverk for Oslofjorden er opprettet

Det nylig opprettede kystsonenettverket har formål om å ivareta friluftsliv og bedre allmennhetens tilgang til strandsonen langs Oslofjorden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.10.2022

Nettverket består av 26 kystkommuner, Oslofjordens Friluftsråd samt berørte fylkeskommuner og statsforvaltere. Miljødirektoratet deltar i nettverket i en oppstartsfase.

Nettverket driftes av Viken fylkeskommune, og bidrar til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen.