Kystsonenettverk for Oslofjorden er opprettet

Det nylig opprettede kystsonenettverket har formål om å ivareta friluftsliv og bedre allmennhetens tilgang til strandsonen langs Oslofjorden.

Publisert 24.10.2022

Nettverket består av 26 kystkommuner, Oslofjordens Friluftsråd samt berørte fylkeskommuner og statsforvaltere. Miljødirektoratet deltar i nettverket i en oppstartsfase.

Nettverket driftes av Viken fylkeskommune, og bidrar til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen.