Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med ni nye stoffer, blant annet tetrabrombisfenol A, bisfenol S og melamin. Høringsfrist er 17. oktober.

Publisert 08.09.2022

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • 4,4'-sulphonyldiphenol (bisfenol S) - EC 201-250-5, CAS 80-90-1
  • Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) og dens salter - EC-, CAS-
  • Melamine – EC 203-615-4, CAS 108-78-1
  • Isobutyl 4-hydroxybenzoate (isobutylparaben)– EC 224-208-8, CAS 4247-02-3
  • Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, inkludert individuelle isomerer og/eller kombinasjoner av disse– EC-, CAS-
  • Barium diboron tetraoxide – EC 237-222-4, CAS 13701-59-2
  • Reaksjonsmasse av 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine og 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (FC-770) - EC 473-390-7, CAS –
  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (tetrabrombisfenol-A; TBBPA) - EC 201-236-9, CAS 79-94-7
  • 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] - EC 253-692-3, CAS 37853-59-1

 Det er Norge som står bak forslaget om å identifisere tetrabrombisfenol A som SVHC basert på at stoffet har kreftfremkallende egenskaper.

Gi innspill til Echa

Endringene i kanditatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Frist for å sende kommentarer er 17. oktober 2022.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Relaterte lenker