MCCP: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til Reach restriksjonsforslag for mellomkjedede klorparafiner innen 22. mars 2023. Tidlige innspill ønskes innen 21. okt. 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.09.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot mellomkjedede klorparafiner (MCCP) i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot produksjon, bruk og omsetning av mellomkjedede klorparafiner og andre stoffer som inneholder kloralkaner med 14-17 karbonatomer som har persistente, bioakkumulerbare og giftige egenskaper (PBT og/eller vPvB). Restriksjonsforslaget omfatter både stoff, stoffblandinger og produkter som inneholder disse stoffene.

Oppført på den norske prioritetslista

MCCP brukes først og fremst som myknere og brannhemmere. Klorparafiner er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer, de er giftige og har alvorlige langtidsvirkninger for helse- og miljøet og er oppført på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon. MCCP er også foreslått regulert gjennom Stockholmkonvensjonen om persistente organiske forurensninger (POPs)

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 22. mars 2023. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 21. oktober 2022, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker