Nulltelling av utslipp fra biogass i gassnett

Fra og med rapporteringsåret 2022 kan kvotepliktige virksomheter nulltelle utslipp fra bruk av biogass i gassnett under visse forutsetninger.

Publisert 27.09.2022

Kvotepliktige virksomheter kan fra og med rapporteringsåret 2022 benytte faktura fra gassnettoperatøren som grunnlag for å bestemme forbruk av biogass fra gassnett som leverer en blanding av både fossil og biogen gass.

Krav for å nulltelle utslipp

Reglene for å bestemme biogene andeler i gass fra gassnett følger av artikkel 39 (4) i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av klimagasser (MR-forordningen).

Artikkelen sier at den kvotepliktige ikke trenger å svare kvoter for utslipp fra forbrenning av biogass levert fra gassnett, så lenge den kvotepliktige kan dokumentere at:

  1. Det ikke forekommer dobbeltelling av biogassen som leveres fra gassnettet. Det legges særlig vekt på at biogassen ikke har blitt gjort krav på av andre, inkludert gjennom salg av opprinnelsesgarantier.

  2. Virksomheten som forbruker biogassen og biogassprodusenten er tilkoblet samme gassnett.

Det stilles videre krav om at den kvotepliktige skal etablere, implementere og dokumentere en prosedyre som angir hvordan den kvotepliktige overholder artikkel 39 (4) og unngår dobbelttelling av biogassen. Den kvotepliktige skal inkludere en beskrivelse av prosedyren i overvåkingsplanen, som beskrevet i Artikkel 12 (2) i MR-forordningen.

Den kvotepliktig må søke om å endre tillatelsen

Kvotepliktige som ønsker å nulltelle utslipp fra forbrenning av biogass mottatt fra gassnett for utslippsåret 2022, må søke om å endre tillatelsen med tilhørende overvåkingsplan via Altinn. Miljødirektoratet jobber med å oppdatere søknadsskjemaet i Altinn, og vil informere de kvotepliktige så snart skjemaet er klart.