Forbedrer metode for å oppdage fremmede arter

Vi kan oppdage fremmede arter tidlig ved å analysere spor av DNA i miljøet. En ny rapport gir råd om hvordan metoden best kan brukes i forvaltningen.

Publisert 20.04.2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NTNU Vitenskapsmuseet ledet arbeidet med å utarbeide anbefalinger om bruk av DNA-baserte metoder for å kartlegge og overvåke fremmede arter.

Miljødirektoratet bruker miljø-DNA som metode for å finne ut om fremmede arter er i ferd med å etablere seg i et bestemt økosystem. Kriteriene som er foreslått i rapportene kan støtte forvaltningen ved bruk av miljø-DNA i overvåkning og kartlegging.

Denne rapporten tar utgangspunkt i resultat fra tidligere prosjekter som har testet ut DNA-metoder på fremmede arter etablert i Norge, eller arter som har stort potensiale til å etablere seg. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid under tiltak 12 i Bekjempelse av fremmede skadelige organismer – Tiltaksplan 2020-2025.

Hvert år dukker det opp fremmede arter som kan påvirker naturen negativt. Ny teknologi som miljø-DNA sikrer tidlig oppdagelse, og vi kan sette inn tiltak for å hindre eller begrense skader på økosystemene på en mer effektiv måte.