Status for utvikling av Avfallsdeklarering.no

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden.

Publisert 25.04.2023

Innspill fra brukere av løsningen 

Prosjektet har nylig avsluttet planleggingsfasen, der vi blant annet har brukt mye tid på innsiktsarbeid. Vi har hatt stor nytte av dialog med aktører i bransjen – både avfallsprodusenter og mottak. Det har blitt gjennomført 12 dybdeintervjuer og en workshop. Vi har fått nyttige innspill og tilbakemeldinger som danner grunnlag for videre arbeid. 

Går nå over i utviklingsfase 

Vi går nå inn i gjennomføringsfasen, der selve utviklingen skjer. I denne fasen vil vi også ha tett kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi legger også opp til å ha flere runder med interaksjoner med aktører i bransjen underveis i gjennomføringsfasen. 

Føringer 

Prosjektet skal tilfredsstille de formelle føringene satt av Miljødirektoratet og utvikle en løsning som er brukervennlig. Prosjektet jobber etter et brukerorientert perspektiv, som innebærer at den nye løsningen skal forenkle hverdagen til brukerne. 

Er vi i rute? 

Vi tar fortsatt sikte på å lansere løsningen etter planen, som er innen 2. kvartal 2024.  

For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Yasir Ahmed.