Gi innspill: Farlige stoffer i småbarnsartikler

Echa inviterer til å gi innspill til deres rapport om "CMR-stoffer" i småbarnsartikler innen 29. september.

Publisert 25.08.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om kommentarer og innspill ("call for comments and evidence") til deres rapport om tilstedeværelsen av kreftfremkallende, arvestoffskadelige og forplantningsskadelige stoffer (CMR-stoffer) i småbarnsartikler.

Rapporten er bestilt av Europakommisjonen i forbindelse med at det skal utarbeides et restriksjonsforslag for CMR-stoffer (kategori 1A og 1B) i småbarnsartikler.


Echa har hatt en høring tidligere i 2023 for å samle inn informasjon til utarbeidelse av rapporten:

Echa ønsker særlig kommentarer og innspill til:

  • definisjon og kategorisering av småbarnsartikler
  • fravær/tilstedeværelse av CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler
  • konsentrasjoner av CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler
  • eksisterende risikovurderinger av barns eksponering for CMR-stoffer (1A og 1B) fra småbarnsartikler
  • konsentrasjonsgrenser for CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler
  • analysemetoder for CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler
  • behovet for overgangsperioder ved en eventuell restriksjon

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 29. september 2023.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relevante lenker