Autorisasjon under Reach for 4-tert-OPnEO og 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til tre grupper av søkere for begrenset bruk av disse stoffene.

Publisert 08.08.2023

Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffene og virksomhetene listet nedenfor, med lenker til 1) oppsummering av beslutningene i EUs Official Journal og 2) autorisasjonen i sin helhet, inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår, i EU-kommisjonens komitologiregister.

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-OPnEO) og
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
(4-NPnEO) 

  • Roche Diagnostics GmbH:

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
(4-tert-OPnEO) 

  • Abbott Ireland and others:
  • Biokit S.A.:

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker