Autorisasjoner under Reach for 4-tert-OPnEO og 4-NPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon for fem søknader om begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 04.08.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffene og virksomhetene listet nedenfor, med lenke til oppsummering av vedtakene i EUs Official Journal og til autorisasjonen slik de ble stemt over i EU-kommisjonens komitologiregister.

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (4-tert-OPnEO)

  • Merck Millipore Limited
  • LFB Biomedicaments
  • Alexion Pharma International Operations Unlimited

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (4-tert-OPnEO) og
4-nonylfenol, forgrenet og lineær, etoksylert (4-NPnEO)

  • QIAGEN GmbH and others
  • Beckman Coulter Ireland Inc and others

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker