Endringer i regelverk om avfall og lasterester fra skip

Klima- og miljødepartementet har vedtatt endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om mottak av avfall og lasterester fra skip i havn.

Publisert 15.08.2023

Den reviderte forskriften inneholder nye krav som vil sikre bedre mottak av avfall og lasterester fra skip som anløper norske havner. Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.  

Flere og tydeligere krav 

Nytt krav om mottak av sortert avfall vil bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Alle havner som anløpes av fiskefartøy skal nå tilrettelegge for mottak av oppfisket avfall fra fangstvirksomhet og mottaket skal være tilpasset behovet til skipene som anløpes havnen.  

Regelverket innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, og utvider rapporteringskravene for noen typer skip.  

Gebyr etter kategori, type og størrelse 

Det generelle gebyret videreføres og fiskefartøy og fritidsbåter vil nå også være omfattet. Dette innebærer at skipene skal betale et gebyr uavhengig om de leverer avfall i havn eller ikke. Det er havneansvarlig som beregner og krever inn gebyret, og skal differensieres etter kategori, type og størrelse på skipet. I havner hvor det i dag ikke leveres avfall, vil det ikke bli noen endring. Dette vil særlig være tilfellet for mindre, ikke-kommersielle fritidsbåthavner. 

Oppfisket avfall fra fiskerivirksomhet leveres gratis 

Den nye forskriften spesifiserer hva som skal inngå i gebyret og dette skal i likhet med i dag beregnes på bakgrunn av hva det faktisk koster å ta mot og håndtere avfall. Mottak og håndtering av oppfisket avfall fra fiskerivirksomhet skal inkluderes i beregningen av det generelle avfallsgebyret, og fiskefartøy skal kunne levere dette i havn uten ekstra kostnad. Ordningen med Fishing for litter vil bli videreført ut 2024.   

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har det overordnede ansvaret for kravene i revidert forskrift. Statsforvalterne er myndighet for kravene i forskriften som gjelder havner.