Fugleinfluensa: Håndtering av innsamlede, døde fugler

Kommunen må levere døde villfugler til avfallsanlegg, eller søke til Mattilsynet og Miljødirektoratet om samtykke til annen disponering.

Publisert 07.08.2023

Når kommunen har samlet opp døde fugler eller mottatt fugler som er døde på grunn av fugleinfluensa fra private husholdninger, er fuglene å regne som avfall. Kommunen har da plikt til å håndtere de innsamlede døde fuglene.

Hovedregelen er at fugler som er døde av fugleinfluensa (næringsavfall i form av kategori 1 materiale) skal leveres til et lovlig avfallsanlegg for direkte forbrenning. 

Døde fugler kan også leveres til deponi. Det forutsetter at deponiet har tillatelse til å deponere slikt biologisk nedbrytbart materiale og at materialer er trykksterilisert i et anlegg som Mattilsynet har godkjent før deponering.

I særlige tilfeller kan Mattilsynet og Miljødirektoratet gi samtykke til "annen disponering" av avfall på egnet lokalitet. Eksempler på slik annen disponering er nedgraving eller brenning.

For å få samtykke til det, må kommunen sende søknad til både Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Les mer om kommunens håndtering av døde villfugler og hvordan kommunen søker om annen disponering på Mattilsynets nettsider: