Industrien må betale gebyr for egenkontrollrapporter

Fra 2024 må virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven betale gebyr for myndighetenes saksbehandling av egenkontroll

Publisert 31.08.2023

Forurenser betaler-prinsippet tilsier at det er forurensende virksomheter som skal betale for myndighetenes arbeid med tillatelser etter forurensningsloven og tilsyn med at regelverket overholdes.

Gebyrplikt for behandling av egenkontrollrapport

Kapittel 39 i forurensningsforskriften regulerer miljømyndighetenes arbeid med konsesjonsbehandling av industrisaker og oppfølging av krav i konsesjoner og i lov og forskrift gjennom tilsyn.

Det er i tråd med intensjonene i regelverket at også myndighetenes saksbehandling av egenkontrollrapportering fra industrien omfattes av forskriften.

Endringen trer i kraft fra 2024

Den foreslåtte endringen av kapittel 39 i forurensningsforskriften ble vedtatt av Klima og Miljødepartementet 21. august i år og er publisert på Lovdata.

Endringene innebærer innføring av gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporter fra industrien hos statsforvalterne og Miljødirektoratet, slik forskriften i dag regulerer ressursbruk for arbeid med tillatelser etter forurensingsloven og gjennomføring av tilsyn.

Endringene i forskriften vil også bidra til mer ensartet gebyrpraksis, og til at kvaliteten på data blir bedre.