Leketøyregelverket foreslås revidert

Europakommisjonen ber om innspill til forslag til revidert regelverk for leketøy. Høringsfristen er 25. september 2023.

Publisert 01.08.2023

Dagens leketøyregelverk fastsetter kjemiske og fysiske sikkerhetskrav for leker som skal bringes i omsetning på markedet i EU og EØS.

Bakgrunnen for forslaget er Europakommisjonens evaluering av dagens regelverk og oppfølging av målene fra EUs kjemikaliestrategi.  

Følgende endringer er en del av forslaget:

Kjemiske egenskaper

  • En utvidelse av det generelle forbudet mot stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR) til å inkludere flere stoffer/stoffgrupper, slik som hormonforstyrrende stoffer, stoffer som påvirker respirasjonssystemet, og stoffer som er giftige for spesifikke organer (målorgantoksisitet).
  • Revisjon av unntakene fra det generelle CMR-forbudet.
  • Tillate å innføre grenseverdier for kjemikalier i alle leker, ikke bare i leker for barn under 36 måneder og leker som er beregnet på å puttes i munnen.

Sikre at nye risikoer adresseres

  • Etablere en mekanisme for å håndtere ny risiko (new emerging risks) og samtidig ivareta integriteten av det indre markedet.

Bedre overholdelse og håndheving av regelverket

  • Kreve et digitalt produktpass som skal inneholde utvalgt samsvarsdokumentasjon fra produsenten og erstatter dagens samsvarserklæring.
  • Omgjøre dagens direktiv til en forordning for å sikre økt harmonisering av regelverket innad i EU/EØS.

Gi innspill i EU-høringer for å påvirke

Europakommisjonen har nå en høringsperiode hvor det er mulig å gi siste innspill til revisjonen. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det gjennomføres i norsk rett.

Europaparlamentet og Rådet skal nå behandle forslaget før regelverket vedtas i EU. Regelverket blir siden gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant.

Direktiv (EF) 2009/48 om sikkerhet ved leketøy er innlemmet i EØS-avalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Dersom et revidert regelverket vedtas i EU og innlemmes i EØS-avtalen, vil Norge være forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Relatert til forslag til revidert leketøyregelverk

Europakommisjonen har lagt fram et forslag til revidert leketøyregelverk.