Nyttige ressursar i kommunal klimatilpassing

Miljødirektoratet og andre direktorat har ulike verktøy som kan hjelpe kommunane i å tilpasse seg eit klima i endring.

Publisert 21.08.2023

Klimaendringane gir nye og endra utfordringar for Noreg, og vil påverke alle sektorar og samfunnsområde. Ekstremvêret Hans minner oss på at det er viktig at Noreg tilpassar seg eit klima i endring. Kommunane har ei viktig rolle i dette arbeidet.

Sjå videoen "Klimatilpassing i norske kommunar" her

Ny stortingsmelding om klimatilpassing

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide la 16. juni fram stortingsmelding 26 Klima i endring – saman for eit klimarobust samfunn. Stortingsmeldinga, som ikkje er ferdigbehandla av Stortinget, presenterer kva innsats og tiltak ein kan setje i verk for å førebu og tilpasse natur og samfunn til klimaendringane, og skape eit klimarobust samfunn.

Eit viktig mål for meldinga er å styrkje samordninga på tvers av sektorar for blant anna at oppgåver, ansvar og føringar overfor kommunane blir klarare. Regjeringa innfører blant anna eit forbetra styringssystem for det nasjonale klimatilpassingsarbeidet, som skal bidra til  betre samordning, og  auka innsats på klimatilpassing. Den inneheld også tiltak  knytt til blant anna handtering av overvatn, naturbaserte løysingar, havnivåstigning og arealplanlegging.

Noreg har eit nasjonalt mål om at samfunnet skal førebu og tilpasse seg klimaendringane. I den nye stortingsmeldinga for klimatilpassing har regjeringa foreslått at det nasjonale målet  blir endra til at samfunnet og økosystema skal førebu og tilpasse seg klimaendringane.

Klimatilpasning.no

Nettsida Klimatilpasning.no skal bidra til å spreie kunnskap og rettleie om klimaendringar og klimatilpassing. Her finn de mellom anna rettleiing til dei statlege planretningslinjene for klimatilpassing og eigne sider med informasjon om klimatilpassing i ulike sektorar i Noreg. Klimatilpasning.no er et samarbeid mellom ei rekke direktorat.

Klimatilpassingsprosjekt som har fått tilskot

Kommunar og fylkeskommunar kan søkje om tilskot til kunnskapsoppbygging og utgreiingar om konkrete klimatilpassingstiltak.

Her er eit par utvalde prosjekt som er i gang

Webinarar og podkastar om klimatilpassing

Miljødirektoratet arrangerer jevnlig webinarer og podcaster om klimatilpasning med kommuner, statlige aktører og andre.

Her er eit utval frå det siste året

Lokalt klimaarbeid på Facebook: sosialt nettverk for tilsette i kommunen

Miljødirektoratet har ei Facebook-gruppe for alle som jobbar med klimatilpassing og med å redusere klimagassutslepp. Her deler vi nyttig kunnskap, særleg for deg som jobbar i kommunen og regional forvalting. Gruppa er open og tar gjerne imot fleire medlemmar.