Endringer i EUs klimakvotesystem fra 1. januar 2024

EUs klimakvotesystem i Norge vil endres fra og med 1. januar 2024.

Publisert 18.12.2023

EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050. 

Før endringene i klimapakken skulle EUs klimakvotesystem redusere 43 % av utslippene i EU innen 2030. Med de økte ambisjonene er det nå tilrettelagt for hele 62 % utslippskutt i kvotepliktig sektor i samme tidsperiode.  

Hva består endringene i? 

Av endringer med stor betydning er blant annet at den årlige reduksjonen i antall kvoter i systemet økes fra 2,2 % til 4,3 % og ethvert til 4.4 % årlig, og at flere sektorer, som maritim transport og avfallsforbrenning inkluderes i systemet. Enkelte aktører, eksempelvis avfallsforbrenningsanlegg, blir inkludert i systemet med formål å overvåke- og rapportere utslipp, og skal ikke svare kvoter. EU-kommisjonen skal på sikt vurdere om også disse anleggene skal svare kvoter for sine utslipp. 

Det er også en rekke større endringer for aktører som allerede er i systemet som gjelder bla. overvåking og rapportering av utslipp og tildeling av vederlagsfrie kvoter. Tildeling av vederlagsfrie kvoter vil i større grad brukes for å fremme omstilling til lav- og nullutslippsteknologi.  

Hvilke krav gjelder i 2024 for de som blir omfattet av regelverket? 

Endringene i regelverket trer i kraft 1. januar 2024, og nye og eksisterende aktører vil få nye forpliktelser. I tillegg vil en rekke krav innfases kontinuerlig over de kommende årene. 

 
Av de viktigste milepælene som inntreffer i 2024 som operatørene må forholde seg til nevnes følgende: 

  • Maritim transport bli omfattet av EUs klimakvotesystem, og skipsoperatørene det gjelder må søke om godkjent overvåkingsplan til myndighetene innen 1. april 2024. I tillegg må skipsoperatørene opprette driftskonto, for å kunne levere klimakvoter til oppgjør.

Les mer om krav som gjelder maritim transport i EUs klimakvotesystem her:

  • Avfallsforbrenningsanlegg blir omfattet av EUs klimakvotesystem fra og med 2024, men skal kun overvåke og rapportere sine utslipp. Alle avfallsforbrenningsanlegg må overvåke utslipp på en nøyaktig og presis måte, og må søke inn en overvåkingsplan til Miljødirektoratet som skal godkjennes. EU-kommisjonen skal i 2026 vurdere om det skal innføres kvoteplikt for avfallsforbrenning.

Les mer om dette her:

  • Det er også vedtatt endringer i EUs klimakvotesystem som gjelder luftfart, og flere nye krav og regler kommer til denne sektoren fremover.

Følg med på disse sidene for mer informasjon:

  • Alle anlegg som ønsker å søke om tildeling av vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2026-2030 må gjøre dette innen 30. mai 2024. Endringene i reglene som vil gjelde for tildeling er for tiden på høring i EU og er tilgjengelig her:

Les også mer om de konkrete endringene her: 

Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder for industrien, dvs. ikke for luftfart og maritim transport. 

  • Oppgjørsfristen i klimakvoteregisteret endres fra 30. april til 30. september fra og med 2024.  

Hva skjer fremover med regelverket? 

Du finner mer informasjon om det endrede regelverket i nylige høringer av både klimakvoteforskriften og klimakvoteloven her:  

EU arbeider med underliggende rettsakter som angir detaljerte og supplerende regler for endringene i EUs klimakvotesystem. Dette er tilleggsregler til reglene som står i EUs klimakvotedirektiv (2003/87/EF). EUs klimakvotedirektiv og underliggende rettsakter gjennomføres i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Flere av disse rettsaktene er nå vedtatt i EU, mens noen er under intern behandling i Rådet og Parlamentet. Andre rettsakter er under utarbeidelse i EU.  

Vi vil løpende legge ut nyhetsmeldinger på våre nettsider når nytt regelverk på klimakvoteområdet legges ut på høring i EU.

Les mer om dette her: 

EØS-notater for rettsaktene publiseres forløpende i EØS-notatbasen i Norge, slik at hovedinnholdet i rettsaktene tilgjengeliggjøres for norske aktører.

Disse er tilgjengelig her:

Miljødirektoratet tar sikte på å forløpende oppdatere våre nettsider når underliggende regelverk vedtas.  

Abonner her for mer informasjon knyttet til temaet "klimakvoter":