EU foreslår å endre oppføring av HBCDD

EU-kommisjonen ønsker innspill til forslag til endring av grenseverdien for utilsiktede forurensninger av HBCDD. Høringsfristen er 26. desember 2023.

Publisert 05.12.2023

Heksabromosyklododekan (HBCDD) er oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen) med grenseverdien for utilsiktede forurensninger (UTC) på 100 mg/kg.

EU-kommisjonens forslag til endring:

  • UTC-verdien senkes fra 100 mg/kg til 75 mg/kg for alle bruksområder, unntatt for bruk av resirkulert polystyren i produksjon av EPS- og XPS-isolasjonsmaterialer til bruk i bygge- eller anleggsarbeid. For dette bruksområdet gjelder nåværende grenseverdien på 100 mg/kg;
  • innen 1. januar 2026 skal begge UTC-verdiene revurderes basert på tilgjengelige tekniske og vitenskapelige informasjon, særlig informasjon relatert til analytiske metoder.

Høringsfrist 26. desember 2023