Evaluering av handlingsplan for isbjørn

Mange tiltak er utført, men det er vanskelig å si om planen har bidratt til å bevare bestanden på lang sikt.

Publisert 07.12.2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics evaluert gjennomføring av tiltak og måloppnåelse i Norsk handlingsplan for isbjørn fra 2013.  

Les rapporten her:

Her er noen av funnene i rapporten:

Det er vanskelig å avklare om målene er nådd

Hovedmålet i handlingsplanen er at "Isbjørnbestanden i Barentshavet skal bevares som en levedyktig bestand på lang sikt gjennom målrettet og kunnskapsbasert forvaltning. På Svalbard skal isbjørnbestanden få utvikle seg tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet."

Menon Economics mener målsettingene i planen bærer mer preg av å være en visjon enn målbare mål. Det er også vanskelig å si i hvilken grad handlingsplanen har bidratt til måloppnåelse.

Mange tiltak i planen er helt eller delvis gjennomført

Handlingsplanen er i liten grad aktivt fulgt opp av aktørene. Likevel er en relativt stor andel av tiltakene helt eller delvis gjennomført, delvis som følge av annet tilgrensende arbeid som bygger opp under samme tilnærming som handlingsplanen.

Rollene i forvaltningen bør avklares

Menon Economics har også kartlagt og evaluert hvordan organisering, finansiering og samarbeid mellom de viktigste aktørene i isbjørnforvaltningen har fungert, og peker på forbedringsområder. De tre hovedaktørene, Miljødirektoratet, Sysselmesteren og Norsk Polarinstitutt, har hver sine roller i isbjørnforvaltningen. Rollene er i prinsippet avklart gjennom instruks fra Klima- og miljødepartementet.

Menon Economics sier i rapporten at det likevel er grunn til å avklare rollene bedre for å sikre bedre og mer omforent oppfølging.

Veien videre

Det anbefales at en eventuell ny handlingsplan gjøres mer konsis, med tydeligere ansvarsfordeling og frister for oppfølging.

Miljødirektoratet vil se nøye på resultatene fra evalueringen og rådene fra Menon Economics i det videre arbeidet med forvaltning av isbjørn.