Folkeforskning avdekker fiskehindringer i vassdrag

Norsk institutt for vannforskning har gjennomført et pilotprosjekt om bruk av folkeforskning for å kartlegge vandringshindre for fisk i vassdrag.

Publisert 13.12.2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomført et prosjekt der innbyggerne har prøvd ut innsamling av data med en mobilapp. Appen brukes for å stedfeste hvor fisk blir hindret i å vandre fritt i vassdrag for å formere seg og finne næring. Slike data kan bidra i vannforvaltning til å supplere andre overvåkingsmetoder, som er mer langsiktige og kontinuerlige.

Anbefalinger for videre arbeid og lignende prosjekter

I prosjektet ble det nedsatt en gruppe med representanter fra nasjonale miljø- og interesseorganisasjoner, fylkeskommuner, statsforvaltere og vannområder. Prosjektet anbefaler målrettet kommunikasjon, opplæring, tilbakemelding og samarbeid for å øke verdien og effekten av folkeforskningsdata.

Det er også viktig å være oppmerksom på begrensningene og skjevhetene i slike data, kvalitetssikre og supplere dem med andre kilder. Det anbefales å opprette en nasjonal database for å samle og tilgjengeliggjøre data og følge utviklingen over tid.