Høring: Forslag om å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking innen 12. og 19. januar, og 9. februar 2024.

Publisert 19.12.2023

Høringen gjelder:

Frist 12. januar

  • cinmethylin (ISO); exo-(±)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane; exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane(EC 402-410-9, CAS 87818-31-3)

Frist 19. januar

  • ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] (EC 251-073-2, CAS 32509-66-3)
  • tebuconazole (ISO); 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (EC 403-640-2, CAS 107534-96-3)
  • methyl isothiocyanate (EC 209-132-5, CAS 556-61-6)

Frist 9. februar

  • clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino] propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one (EC -, CAS 99129-21-2)

Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for clethodim og cinmethylin. Metyl isothiocyanate er brukt som industrikjemikalium, men er også en metabolitt til plantevernmidlene metam-sodium og metam-potassium. For disse to plantevernmidlene er det også en parallell høring hos EFSA.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.