Høring: Unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknader om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 20.12.2023

Høringsfristen er 15. januar 2024.

EU-kommisjonen har mottatt søknader om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS). Søknadene omfatter fornyelse av et allerede eksisterende unntak i vedlegg 1 til produktforskriften kapittel 2A. EU-kommisjonen foreslår å erstatte det eksisterende unntaket med følgende:

  • 39(a). Kadmiumselenid i kadmiumbaserte nanokrystall-kvanteprikker av halvledermateriale til frekvenstransformasjon (downshifting) av skjermbelysning (< 0,2 µg Cd pr mm​2 visningsareal). Unntaket er foreslått å gjelde i 18 måneder etter dato for publisering av direktivet.

I tillegg er det foreslått å legge til et nytt unntak:

  • 39(b). Kadmium i nanokrystall-kvanteprikker av halvledermateriale til frekvenstransformasjon (downshifting) direkte satt på LED-halvlederbrikker for bruk i skjermer og prosjektorer (< 5 µg Cd pr mm2 lysgivende LED-brikkeoverflate) med en maksimum mengde kadmium på 1 mg per enhet. Unntaket er foreslått å gjelde fram til 31. desember 2027.

Unntakene gjelder for alle kategorier.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden. 

  • RoHS-direktivet (2011/65/EU) regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).
  • Dette EU-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften kapittel 2a.
  • Følgende stoffer og stoffgrupper er forbudt i EE-produkter (etter RoHS-direktivet): bly, kadmium, seksverdig krom, kvikksølv, bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) og ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

RoHS-direktivet stiller i tillegg en rekke krav til merking og dokumentasjon av EE-produkter.

 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om

  • det er behov for unntaket
  • det finnes alternativer til kadmium til dette bruksområdet
  • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig

Høringsfrist 15. januar 2024

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-Kommisjonen sin side. Det er også behov for innspill på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad.

Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til oss til: postmottak@miljodir.no. Merk henvendelsen til oss med 2013/10356.

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Relevante lenker