Klimakvoter: Rapportering åpnes 15. desember 2023

Miljødirektoratet åpner skjemaer for rapportering av utslipp og tildelingsdata i Altinn 15. desember 2023 for de fleste. Les mer under.

Publisert 15.12.2023

Miljødirektoratet åpner skjema for rapportering av kvotepliktige utslipp og tildelingsdata for 2023 i Altinn 15. desember 2023.  

Noen skjemaer for rapportering av kvotepliktige utslipp vil bli åpnet etter denne datoen. Dette gjelder saker vi ikke har fått ferdigbehandlet ennå, hvor det er søkt om endringer som har konsekvenser for rapporteringen for 2023. Vi vil gi tilgang fortløpende så snart vi har ferdigbehandlet sakene, og de det gjelder vil få eget varsel fra oss.  

Vi anbefaler å benytte denne dyplenken for å komme til rapporteringsskjemaene:

Merk at dere på grunn av en pågående oppgradering hos Altinn må logge dere inn to ganger før dere kommer inn i skjemaene.  

Frist for å rapportere er 31. mars 2024 

Relaterte lenker

Verdt å merke seg for rapportering for 2023 

For utslippsrapporten 

1. Nulltelling av utslipp fra biomasse  

Fra og med 1. januar 2023 må operatører for kvotepliktige anlegg som ønsker å nulltelle CO2-utslipp fra forbrenning av biomasse til energiformål dokumentere at biomassen oppfyller kriterier for bærekraft og utslippsreduksjoner. Merk at dokumentasjon må vise sporbarhet helt fram til anlegget hvor biomassen forbrennes for å unngå dobbelttelling.  

Biomasse som forbrennes og som mangler dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraft- og utslippsreduksjonskriterier kan ikke nulltelles og vil ha samme rapporteringskrav som fossilt brensel. 

2. Manglende data – beskriv metodene i rapporten 

Miljødirektoratet endrer praksis og går bort fra forhåndsgodkjenning av metoder for å erstatte manglende data etter artikkel 66 i MR-forordningen. Dersom anlegget dere rapporterer for har hatt perioder med manglende data relevante for utslipp i 2023, ber vi dere beskrive årsak og metoder for å erstatte manglende data i utslippsrapporten. Husk at alle estimeringsmetoder må være egnet for den relevante perioden med manglende data. 

3. Miljødirektoratet vil føre kontroll med utslippsrapporter 

I forslag til endring av klimakvoteloven og klimakvoteforskriften foreslår vi å gå bort fra å fatte vedtak om godkjenning av utslippsrapporter. Endringene forventes vedtatt med virkning fra 1. januar 2024. Vi vil ikke fatte vedtak om godkjenning av utslippsrapportene dere sender inn for 2023. Vi vil fortsatt føre kontroll med rapportene og vil kunne stille oppfølgingsspørsmål til dem.  

Uavhengig av eventuelle tilbakemeldinger fra oss på utslippsrapportene, plikter dere å følge opp funn. Les mer om dette på våre nettsider.  

Relaterte lenker

For tildelingsrapporten 

1. Fyll ut gruppestruktur i arkfane A 

Husk å fylle ut gruppestruktur under A_InstallationData punkt III 1 l i tildelingsrapporten.  

2. Fyll ut utslipp i arkfane D  

Vi ber dere om å fylle ut alle relevante felter for utslipp under arkfane D_Emissions punkt I.   

Verktøyet som skjuler rader og ark i tildelingsrapporten (første arkfane) skjulte ved en feil felt for utfylling av utslipp fra biomasse i ark D. Verktøyet er nå rettet.  

3. Fyll ut informasjon om manglende data og andre kommentarer i arkfane J 

Dersom anlegget dere rapporterer for har hatt perioder med manglende data relevante for tildeling i 2023, ber vi dere fylle ut informasjon om dette i arkfane J i tildelingsrapporten. Dere kan også legge inn andre relevante kommentarer til rapporten i samme arkfane.  

For verifikasjonsrapporten 

Husk riktig format på verifikasjonsrapporter 

Vi ber verifikatører om ikke å gjøre endringer i verifikasjonsrapport-malen (Excel-fil) i form av å legge til/fjerne rader, slå sammen celler, fjerne formler etc. Miljødirektoratet henter ut data fra arket "Accounting" i Excel-filen. Om det gjøres endringer i verifikasjonsrapporten, vil koblingene til dette arket brytes eller endres, og dette vil medfører manuelt ekstraarbeid for Miljødirektoratet.