Krom(IV): Innspill til restriksjonsforslag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for visse krom(VI)-stoffer innen 13. februar 2024.

Publisert 20.12.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for visse seksverdige kromforbindelser (krom(VI)):

  • kromtrioksid
  • syrer generert fra kromtrioksid og deres oligomere

Stoffene er i dag inkludert på Reach vedlegg XIV, henholdsvis post 16 og 17. Når restriksjonen er vedtatt vil stoffene i stedet reguleres i Reach vedlegg XVII. For bakgrunn se:

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 13. februar 2024.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • kostnader og effektivitet av risikohåndteringstiltak for å begrense eksponering for og utslipp av krom(VI)
  • ytterligere informasjon som er relevant for utarbeidelsen av restriksjonsforslag for visse krom(VI)-stoffer

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker