Miljødirektoratet anbefaler ny batteriforskrift

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet å innføre en ny batteriforskrift.

Publisert 07.12.2023

Forskriften gjennomfører EUs vedtatte batteriforordning (2023/1542/EU). Formålet med regelverket er å gi høyere kvalitet på batterier, mer effektive og sikrere batterier, med lavere utslipp over livsløpet.

Anbefaler snarlig ikrafttredelse

Forslaget innebærer at flere nåværende bestemmelser i andre forskrifter blir utdaterte og må oppheves. Dette gjelder særlig bestemmelser om batterier i produktforskriften kapittel 2 og i avfallsforskriften kapittel 3.  Innføringen av batteriforskriften forutsetter at den nye loven om bærekraftige produkter og verdikjeder har trådt i kraft, siden denne vil inneholde nødvendige hjemler for krav til bærekraft i hele verdikjeden for blant annet batterier. Vi anbefaler derfor at batteriforskriften trer i kraft 1. juli 2024, eller så raskt som mulig etter at den nye loven har trådt i kraft. Noen av bestemmelsene vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Batterier skal bli mer miljøvennlige, sikrere og effektive

Batteriforskriften vil gi høyere kvalitet på batterier. Batteriene blir mer effektive og sikrere, og med lavere belastning på klima og miljø over livsløpet. Krav til materialgjenvinning og innblanding av materialgjenvunnet råvare vil bidra til at Europa blir mindre avhengig av mineraler fra andre deler av verden, og dermed gi lavere utslipp i tredjeland.

Utover nytte for klima og miljø, vil gjennomføring av forordningen i hele EØS-området styrke det indre markedet og bidra til like konkurranseforhold i hele Europa. Det vil være positivt for norsk næringsliv som konkurrerer på det europeiske markedet.

En rekke nye krav til batterier i hele verdikjeden

Batteriforskriften stiller krav til bærekraft, sikkerhet, merking og informasjon for batterier, både når de produseres i Norge og importeres. Det stilles blant annet krav til maksimalt karbonfotavtrykk, yteevne og holdbarhet.

Digitale produktpass skal gi sluttbrukere og aktører i verdikjeden informasjon som sikrer trygg og bærekraftig bruk, ombruk og avfallsbehandling.

Gjennom samsvarsvurderinger skal det sjekkes at batterier som selges er i tråd med kravene i batteriforordningen.

Aktsomhetsvurdering (due diligence) skal gjøres for hele leverandørkjeden. Formålet med dette kravet er å minimere sosial- og miljørisiko forbundet med utvinning av råmaterialer for batteriproduksjon. Sosial risiko omfatter blant annet brudd på menneskerettigheter, barns rettigheter, hygiene og sikkerhet på arbeidsplassen.

Flere vil få produsentansvar

Fra tidligere regelverk om batterier blir virkeområdet utvidet til å gjelde alle batterier i hele livsløpet, og batterier i produkter som elektroniske produkter og kjøretøy, og løse batterier.

Det er liten eller ingen batteriproduksjon i Norge i dag, men det planlegges framtidig produksjon av batterier som må følge forordningens krav.

Utvidet produsentansvar er allerede innført for batterier, men flere produsenter vil få krav om å delta i produsentansvaret enn tidligere. Blant annet skal aktører som driver ombruk delta i et godkjent produsentansvarsselskap. 

Produsentansvarsselskapene må følge nye krav til innsamling og material­gjenvinning. 

Vil vurdere forslaget 

Klima- og miljødepartementet vil nå vurdere vårt forslag før de gir Miljødirektoratet oppdrag om høring. Forslaget vil sendes på høring etter det.