Oppdaterte tall for klimagassutslipp i kommunene

Miljødirektoratet har oppdatert klimagassregnskapet for kommuner og fylker for 2022.

Publisert 18.12.2023

Det har vært tre oppdateringer siden vi publiserte 2022-data for utslipp av klimagasser i alle norske kommuner og fylker 13. desember. Årsaken er feil i data som blir innrapportert til Miljødirektoratet fra ulike virksomheter.

Feilene har blitt oppdaget ved gjennomgangen fra noen kommuner, som har gått nøye gjennom innrapporterte tall fra virksomheter i sin kommune. 

Dataleverandører og Miljødirektoratet bruker mye tid på kvalitetssikring

Dataene for utslipp fra industrien blir innrapportert som en del av tillatelsen de har under forurensningsloven. Tallene skal være kvalitetssikret av virksomheten som rapporterer, og er deretter gjennomgått av statsforvalteren eller Miljødirektoratet.

Når tallene brukes videre i klimagassregnskapet for kommuner og fylker, eller i det nasjonale utslippsregnskapet, skjer det ytterligere kvalitetssikring. I regnskapet er tidsserier særlig viktig, så i regnskapsproduksjonen legges det særlig vekt på å sjekke at endringer over tid kan forklares.  

Aktiv bruk av tall gir alltid en ekstra kvalitetssikring

Når utslippstallene ses i sammenheng med andre data og kunnskap om lokale forhold, kommer det noen spørsmål som gir grunnlag for en ekstra sjekk på enkelte tall. Mengden tall å kvalitetssikre er også mer overkommelig når man jobber med en enkeltkommune enn for alle 356 kommuner samlet.

Utslippsregnskapet bygger på en stor mengde data. Bare for industrien inneholder klimagassregnskap for kommuner til sammen over 35 000 ulike utslipps- og aktivitetsdata.

Hvert år korrigerer vi anslagsvis 500 tall som en følge av de vanlige kvalitetskontrollene i produksjonen av regnskapet. Men noen feil sniker seg dessverre igjennom.

Kommuner ser innrapporterte tall på Norskeutslipp.no 

En vanlig rutine ved statistikkproduksjon er at ikke-kritiske feil som oppdages samles opp. Feilrettingen skjer da ved neste planlagte publisering.

Når vi nå har rettet feil fortløpende, er det fordi vi er klar over hvor avhengige kommunene er av gode tall i sitt klimaarbeid. Dette er særlig viktig når rettingene tilfeldigvis endrer trenden, for eksempel ved at en økning i utslippene snus til en nedgang, eller motsatt.

Det er ressurskrevende å gjøre endringer i regnskapet fortløpende. Det er selvsagt en stor fordel med alle feil som blir funnet før publisering.

Feilrettingene trekker i positiv retning

  • Bergen: Økningen i utslippene av klimagasser fra publiseringen 13. desember er endret til at utslippene ligger nesten flatt mellom de to siste årene i regnskapet.
  • Oslo: Utslippsøkningen i Oslo er mindre enn den var ved publiseringen.

Kontinuerlig forbedring av utslippsstatistikken

Miljødirektoratet jobber gjennom året med å forbedre både datagrunnlag og kvalitetskontroller i klimagassregnskap for kommuner. Vi er helt avhengige av gode dataleveranser for at regnskapet skal være bra.

Vi ser fram til videre samarbeid med kommuner og næringsliv om et stadig bedre klimagassregnskap for kommuner.