PFOS-oppføring foreslås endret av EU

EU-kommisjonen ønsker innspill til forslag til endring i oppføring av PFOS i vedlegg I til POP-forordningen. Høringsfristen er 1. januar 2024.

Publisert 07.12.2023

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til endring i oppføring av perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (PFOS) i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

Kommisjonens forslag til endring om PFOS:

  • Ordlyden til stoffidentitet i oppføring av PFOS endres til "PFOS, dens salter og PFOS-relaterte forbindelser.
  • Innføring av grenseverdi for utilsiktede forurensninger (UTC) på 0,025 mg/kg for PFOS og dens salter.
  • UTC-verdien for PFOS-relaterte forbindelser i stoffer, blandinger og artikler senkes til 1 mg/kg.
  • Unntak for bruk som damphemmende middel i hardforkromming i lukkede systemer (punkt 4) fjernes.
  • Punkt 5 om analytiske metoder fjernes.

De tre første punktene samkjører og harmoniserer bestemmelsene med tilsvarende bestemmelser for perfluoroktansyre (PFOA), og dens salter og PFOA-relaterte forbindelser.