Fant farlige stoffer i fallunderlag og lekeplassutstyr

I Miljødirektoratets stikkprøvekontroll av lekeapparater og fallunderlag var nær en av fem ulovlige da de inneholdt helse- og miljøfarlige stoffer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.02.2023

18 ulike produkterer fra 12 norske leverandører ble kontrollert for å sjekke innhold av regulerte stoffer. Stikkprøvekontrollen var en oppfølging av en kontrollaksjon fra 2021. 

Miljødirektoratet sendte inn to lekeapparater, ti fall- og gressarmeringsmatter og seks granulat/dekkemateriale i løs form til analyse.

Miljødirektoratet fant farlige stoffer i fire av de 18 kontrollerte produktene i strid med regelverket. Alle de ulovlige produktene inneholdt helse- og miljøskadelige stoffer over tillatt grenseverdi og er i kategorien fall- og gressarmeringsmatter. Alle ulovlige produkter er nå fjernet fra markedet.

Miljødirektoratets tidligere kontroll av de norske leverandørene av lekeplassutstyr avdekket at de hadde for dårlig kontroll over produktene de leverte til bruk i Norge. Mange virksomheter kunne ikke legge frem dokumentasjon for innhold av verken kortkjedete klorparafiner (SCCP) eller polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH.

I stikkprøvekontrollen valgte derfor Miljødirektoratet å kjøpe inn og sende flere produkter til analyse for å kontrollere innhold av SCCP og PAH. 

God kontroll reduserer helse- og miljørisikoen

Både PAH-er og SCCP er helse- og miljøskadelige. Kjemikalieregelverket setter strenge grenseverdier for å redusere eksponering og utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer. Miljødirektoratet fant kun ulovlig innhold av PAH-er i fall- og gressarmeringsmatter. Resultatene fra Miljødirektoratets aksjon viser ingen ulovlig funn av SCCP. Dette kan tyde på redusert bruk av disse forbindelsene i slike produkter, noe som er positivt.

Miljødirektoratets oppfølging

Miljødirektoratet vil føre tilsyn med alle virksomhetene der det ble avdekket avvik for å sørge for at de nå har kontroll over produktene de selger. Vi vil også organisere et webinar for bransjen senere i år for å øke bransjens oppmerksomhet og kompetanse om kjemikalieregelverket og viktigheten av god internkontroll. Virksomhetene må lære av tilsynsresultatene våre og bruke disse aktivt for å bli bedre.