Farlige stoffer i småbarnsartikler: Gi innspill

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach restriksjonsforslag for "CMR-stoffer" i småbarnsartikler innen 31. mars.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.02.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om innspill ("call for comments and evidence") i forbindelse med at det skal lages et restriksjonsforslag for alle stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og skadelige for forplantningen (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B, og som brukes i småbarnsartikler.  

Småbarnsartikler (child care articles, CCA) regnes som ethvert produkt beregnet på å lette barns søvn, avslapning og hygiene, samt mating av barn eller barns suging (post 51, vedlegg XVII i Reach). 

Dette gjelder også produkter som er designet eller åpenbart ment til å sikre og legge til rette for trygg sitteplass, bading, skift og generell kroppspleie, mating, søvn, transport og beskyttelse av små barn (CEN TC 252).  

Målet med høringen er å samle informasjon om følgende temaer:  

  1. innspill til kategorisering av småbarnsartikler  
  2. innspill til fravær/tilstedeværelse av CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler 
  3. informasjon om bransjestandarder eller "forbudslister" for stoffer i småbarnsartikler som allerede finnes 
  4. informasjon om tilstedeværelsen av CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler, enten det er tilsiktet bruk eller utilsiktet som en urenhet 
  5. informasjon om analysemetoder for CMR-stoffer (1A og 1B) i småbarnsartikler 
  6. informasjon om allerede eksisterende risikovurderinger av barns eksponering for CMR-stoffer (1A og 1B) fra småbarnsartikler 
  7. annen relevant informasjon 

Echa har allerede utarbeidet noen lister over CMR stoffer og kategorier for småbarnsartikler som de ønsker tilbakemelding på.  

Gi innspill til Echa 

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 31. mars 2023. 

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge.  

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.  

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker