Kjemikalieinformasjon til giftsentralen: Norsk veileder

Echas veileder for innsending av kjemikalieopplysninger til giftsentralen (Poison Centre) er oversatt til norsk.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.02.2023

Norske virksomheter som er importører og etterfølgende brukere, skal sende opplysninger om stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysisk fare til den europeiske giftsentral-databasen – Poison Centre Notification database (PCN).

Som beskrevet i EU-forordningen om å klassifisere og merke kjemikalier (CLP), artikkel 45 og vedlegg VIII.

Echas veiledning på norsk

Miljødirektoratet har oversatt Echas veiledning om harmoniserte opplysninger til bruk ved akutt helserespons – CLP-forordningen vedlegg VIII (Guidance on harmonised information relating on health emergency response – Annex VIII to CLP) – til norsk.

Veilederen gir informasjon til norske virksomheter som skal sende inn kjemikalieopplysninger, som Giftinformasjonssentralen i Norge skal ha tilgang på.  

Echa påtar seg ikke noe ansvar for oversettelsen. Ved uoverensstemmelse er det den engelske versjonen som gjelder. Merk deg at teksten i enkelte figurer ikke er oversatt.

Notifisering til produktregisteret til 2025

Fram til 1. januar 2025 er notifisering til produktregisteret tilstrekkelig for å oppfylle krav i artikkel 45 i CLP-forordningen i noen tilfeller. Overgangsordningen slutter da.

Etter det skal også disse stoffblandinger være inne i PCN-databasen, i tillegg til Produktregisteret.

Plikten til å deklarer kjemikalie til Produktregisteret er hjemlet i norsk lov og kommer i tillegg til plikten til innsending av opplysninger til giftsentral.