Luftutslipp fra kjemisk industri får strengere EU-krav

Miljødirektoratet endrer tillatelser til virksomheter omfattet av kravene til beste tilgjengelige teknologi for utslipp til luft fra kjemisk industri.

Publisert 10.02.2023

EU vedtok i desember 2022 nye bestemmelser med beskrivelse av beste tilgjengelige teknologi (Bat) for utslipp til luft fra kjemisk industri.

EU-dokumentet adresserer blant annet miljøstyringssystem, overvåking av utslipp, teknikker for drift, utslippsreduksjon for punkt- og diffuse utslipp og forpliktende utslippsnivåer til luft (Bat-AEL).

Bat-konklusjonene gjelder for følgende aktiviteter under EUs industriutslippsdirektiv (IED)

  • Kjemisk industriaktiviteter beskrevet under kategoriene 4.1 til 4.6 i vedlegg I til forurensingsforskriftens kapittel 36

Miljødirektoratet vurderer nye krav i tillatelsene

Bref-dokumenter (Best Available Techniques Reference Document) angir hva som anses som beste tilgjengelige teknikk i EU (Bat-konklusjoner).

Miljødirektoratet revurderer vilkårene i tillatelsene til virksomhet etter forurensningsloven opp mot Bat-konklusjonene i WGC Bref for de virksomhetene i Norge som er omfattet.

Tillatelsene skal, om nødvendig, endres og vilkårene overholdes hos virksomhetene innen fire år etter publisering av de nye Bat-konklusjonene.