Bisfenoler: Høring av Reach restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til restriksjonsforslag for bisfenol A og andre bisfenoler. Høringsfrist er 22. juni. Tidlige innspill ønskes innen 25. januar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.01.2023

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot bisfenol A og andre bisfenoler med tilsvarende effekter på miljø, i kjemikalieregelverket Reach.

Restriksjonen vil gjelde for bisfenoler som har hormonforstyrrende effekter på miljø. Listen over stoffer som kan omfattes av restriksjonen endres derfor når nye bisfenoler identifiseres med denne egenskapen.

Stoffene som allerede er inkludert i forslaget er bisfenol A, bisfenol B, bisfenol S, bisfenol AF og bisfenol F. 

Forslaget gjelder restriksjon mot omsetning av stoffblandinger og produkter som inneholder mer enn 10 ppm av disse bisfenolene. Det er inkludert unntak for stoffblandinger og produkter som inneholder disse bisfenolene hvor de er svært sterkt bundet til en matrise.

Unntaket gjelder ikke om det kan være utslipp til miljø ved kontakt med væske i løpet av livsløpet eller om bisfenolene migrerer fra stoffblandingen eller produktene over en gitt mengde.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 22. juni 2023. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 25. januar 2023, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker