Flere land tar klimahensyn i sin transportplanlegging

Østerrike, Wales og Skottland lar klimamål være førende når de planlegger framtidens transportsystem.

Publisert 19.01.2023

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomgått klimamål, strategier og metoder i transportplanlegging for syv utvalgte land som kan sammenlignes med Norge.

Kartlegger hvordan klimamål påvirker transportplaner

Hovedformålet med oppdraget var å få kunnskap om hvordan mål om kutt i klimagassutslipp og det framtidige lavutslippssamfunnet er ivaretatt i andre lands transportplanlegging.

I rapporten presenteres metoder og strategier i syv utvalgte land:

  • Østerrike
  • Finland
  • Wales
  • Skottland
  • Storbritannia
  • Irland
  • Nederland

Flere land lar klima være førende for transportplanleggingen

Tre av de syv landene som gjennomgås, Østerrike, Wales og Skottland, har utviklet metoder og mekanismer som skal sikre at transportplanlegging og prosjekter bidrar til å nå klimamålene.

Østerrike benytter seg av backcasting-metoden. Backkasting er en metode som tar utgangspunkt i målet om klimanøytralitet i transportsektoren i 2040 og vurderer hvilken utvikling som må til for å nå dette målet. Et av resultatene fra backcasting-metoden i Østerrike er at det er behov for å endre forutsetningen om at det fremdeles kan være en vekst i passasjerperson- og godstransport i årene fremover.

I Wales gjøres egne vurderinger av transportstrategien ut ifra en rekke bærekraftsmål, inkludert reduksjon av klimagassutslipp.

I Skottland stilles det kriterier til bærekraft som legger føringer for hvordan transportprosjekter utredes.

Klimatiltak i et UFF-rammeverk

I FNs klimapanel (IPCC) sin tredje del i sjette hovedrapport anvendes et rammeverk for kategorisering av klimatiltak i transportsektoren. De tre tiltakskategoriene Avoid, Shift, Improve (ASI) – på norsk: unngå, flytte, forbedre – skal til sammen utgjøre en strategi som fører til effektive og vedvarende utslippskutt.

  • "Unngå"-tiltak er tiltak som bidrar til å redusere transportmengder.
  • "Flytte"-tiltak er tiltak som flytter trafikken over til mer utslipps- og energieffektive og bærekraftige transportmåter.
  • "Forbedre"-tiltak er tiltak som forbedrer en teknologi, for eksempel gjennom innfasing av nullutslippskjøretøy som alternativ til fossildrevne kjøretøy.

Gjennom en kombinasjon av tiltak i hver av de tre kategoriene i UFF-rammeverket kan man oppnå et mer effektivt og bærekraftig transportsystem som både reduserer utslipp og bruk av energi, areal og ressurser.

Det er stor bredde i tiltakene

Seks av de syv landene har tiltak som bidrar til å redusere transportmengder (unngå-tiltak) i sine planer eller strategier. De fleste av tiltakene er relatert til hjemmekontorløsninger og arealplanlegging. Skottland og Wales har konkrete målsetninger for reduksjon av personkilometer med bil, på henholdsvis 20 prosent og ti prosent. Irland og Nederland har ikke-tallfestede mål om å redusere transportetterspørselen.

Alle landene har tiltak som flytter trafikken over til mer utslipps- og energieffektive og bærekraftige transportmåter (flytte-tiltak) i sine strategidokumenter. De mest utbredte flytte-tiltakene, er tiltak som bidrar til økte reiseandeler for kollektivtrafikk, sykkel og gange. I tillegg har mange land tiltak som flytter transport av personer og gods over på jernbane.

Alle de syv landene har også tiltak om bedre transportteknologi (forbedre-tiltak) i sine strategidokumenter. I hovedsak er dette tiltak som promoterer en overgang til nullutslippskjøretøy, for eksempel elektrifisering av personbiler.