Høring: Ny vurdering av klassifiseringen av silanamine

Echa ber om kommentarer på klassifiseringen av silanamine, innen 6. februar 2023.

Publisert 26.01.2023

Høringen gjelder:

  • 1,1,1-trimethyl-N- (trimethylsilyl), hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (EC 272-697-1; CAS 68909-20-6)

Det har kommet ny informasjon om stoffets egenskaper som kan påvirke klassifiseringen av stoffet som akutt toksisk ved innånding, som ble vedtatt i 2019. EU-kommisjonen har bedt Echa om å vurdere klassifiseringen i lys av den nye dokumentasjonen.

Denne høringen gir alle som har innspill vedrørende silanamines toksisitet ved innånding mulighet til å bli hørt.

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.