Høring: Nytt unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 25.01.2023

Høringsfrist: 13. februar 2023

EU-Kommisjonen har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS). Kommisjonen ber nå om innspill til dette unntaket.

Søknaden omfatter et nytt unntak i vedlegg 2 til produktforskriften kapittel 2A:

  • 41a. Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt som basismateriale i amperometriske, potensiometriske og konduktometriske elektrokjemiske sensorer som brukes i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for å analysere kreatinin og blod-urea-nitrogen i helblod.

Unntaket gjelder produkter i kategori 8, som omfatter medisinsk utstyr som også er elektrisk og elektronisk utstyr. Unntaket er foreslått å gjelde fram til 31. desember 2023.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden. 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om

  • det er behov for unntaket
  • det finnes alternativer til bly til dette bruksområdet
  • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig

Høringsfrist 13. februar 2023

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-Kommisjonen sin side. Det er også behov for innspill på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad.

Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til oss til: postmottak@miljodir.no

Merk henvendelsen med 2013/10356.

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Les mer