Klimasats: Kommunar kan søkje støtte for 2023

Kommunar, fylkeskommunar og Longyearbyen kan søkje pengar til klimatiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.01.2023

Det er sett av 100 millionar kroner til å kutte utslepp av klimagassar gjennom Klimasats-ordninga i 2023.

Klimasats kan støtte prosjekt som reduserer utslepp av klimagassar og bidreg til omstilling til lågutsleppssamfunnet. Ordninga skal bidra både til at kommunen tar omsyn til klima i aktivitetane sine, og at kommunen styrkjer rolla som samfunnsutviklar og pådrivar som legg til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktørar.

Søknadsfrist 1. mars

Alle kommunar, fylkeskommunar og kommunale føretak kan søkje Klimasats-støtte. Det kan også Longyearbyen lokalstyre. Fleire søkjarar kan sende inn søknad saman. Fristen for å sende inn Klimasats-støtte er 1. mars.

I tillegg er det sett av 40 millionar til klimavenlege hurtigbåtar. Fristen for å søkje om støtte er også 1. mars. Eiga utlysing kjem etter kvart.

Infowebinar 17. januar

Du får vite kva Miljødirektoratet vil prioritere i årets søknadsbunke og kva dei prioriterer ned. Du får også høyre om korleis du kan søkje og kva Miljødirektoratet meiner ein søknad bør innehalde.

Inntil 75 prosent støtte ved innkjøp av maskinar og køyretøy

Årets Klimasats-utlysing er mykje lik som tidlegare, men Miljødirektoratet aukar no støtta til kommunar som kjøper inn utsleppsfrie maskinar og køyretøy. I 2023 dekkjer Miljødirektoratet inntil 75 prosent av ekstrakostnaden ved innkjøp av utsleppsfrie maskinar og køyretøy.

Læring og inspirasjon

Kommunane gjer viktig nybrotsarbeid og får ei rekkje erfaringar gjennom Klimasats-prosjekta som andre kommunar kan lære av. Så langt har over 1860 prosjekt fått støtte. Av dei rundt 1860 prosjekta, er 1070 gjennomførte og 580 under gjennomføring.

Søknader, tilsegn og mange rapportar med erfaringar er tilgjengeleg på nett for kommunar som vil lære og hente inspirasjon.

Kan søkje saman

Miljødirektoratet oppmodar kommunane til å gå saman med nabokommunar, andre kommunar eller fylkeskommunen og sende inn søknad saman der samarbeidet kan gi større klimagassreduksjon.

Støtte til klimatilpassing

Klimatilpassing blir ikkje dekt av Klimasats-ordninga, men Miljødirektoratet har ei eiga støtteordning for dette. Følg lenkja under for meir informasjon om denne ordninga, som har søknadsfrist 15. februar 2023.

Rettleiing, webinarar og podkast

I tillegg til lista med alle Klimasats-prosjekt som har fått støtte, lagar Miljødirektoratet rettleiing om lokalt klimaarbeid for kommunar, mellom anna basert på erfaringar frå Klimasats-prosjekt.

Miljødirektoratet deler også kunnskap gjennom regelmessige webinarar og Klimapodcast.