Kreosot: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til Reach restriksjonsforslag for kreosot. Høringsfrist er 22. juni 2023. Tidlige innspill ønskes innen 25. januar.

Publisert 12.01.2023

Forslag om en ytterligere skjerping av regelverket

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot kreosot og kreosotrelaterte forbindelser, i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot å bringe i omsetning, ombruk og sekundær bruk av trematerialer som er behandlet med kreosot og kreosotrelaterte forbindelser. Ombruk innebærer å bruke materialet til samme formål som ved første gangs bruk. Sekundær bruk innebærer bruk til andre formål enn det opprinnelige.

Kreosot og kreosotrelaterte stoffer er allerede regulert i Reach og i biocidregelverket. Dette restriksjonsforslaget innebærer en ytterligere skjerping av regelverket. Forslaget kommer som en følge av at Frankrike allerede har innført et nasjonalt forbud og dermed er forpliktet til å foreslå samme regulering i EU og EØS.

Kreosot inneholder helse- og miljøskadelige stoffer

Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer. Kreosot inneholder stoffer som er helse- og miljøskadelige. Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og stoffer som er sterkt irriterende for huden.

Undersøkelser har vist at personer som har blitt utsatt for kreosot gjennom jobben oftere fikk hudkreft enn andre. Videre er noen av stoffene i kreosot sterkt fettløselige og vanskelig nedbrytbare og kan derfor hope seg opp i næringskjeden.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 22. juni 2023. Dersom man får sendt innspill før 25. januar, kan innspillet diskuteres i første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Relaterte lenker