Miljødirektoratets instruks skal videreutvikles

En ny ekspertgruppe skal videreutvikle Miljødirektoratet sin instruks for kartlegging av naturtyper på land. Den nye instruksen tas i bruk i 2026.

Publisert 06.01.2023

Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper på land har vært brukt siden 2018. Nå har Miljødirektoratet opprettet en ekspertgruppe som skal analysere resultatene og deretter videreutvikle den.  

Kartleggingsrigget skal ikke endres 

Videreutviklingen av Miljødirektoratets kartleggingsinstruks skal gjennomføres uten å endre det grunnleggende opplegget for kartleggingen: 

 • Kartleggingen skal fortsatt være en utvalgskartlegging der alt areal innenfor en prosjektgrense gjennomsøkes for alle naturtyper som inngår i Miljødirektoratets instruks.  
 • Alle lokaliteter skal gis en lokalitetskvalitet. 
 • Kartleggingen skal være basert på NiN, med NiN-definisjon til grunn for naturtypene, og NiN-variabler som grunnlag for å vurdere lokalitetskvalitet. 

Ingen endringer i instruksen skal gjøres med mindre det finnes en god grunn for endring, fordi alle endringer vil gi et behov for oppdatering av data.  

Du kan fortsatt komme med innspill til instruksen 

I 2023 skal ekspertgruppa levere en større analyse av datagrunnlaget fra kartleggingen 2018-2022. I tillegg skal ekspertgruppa i 2023 sammenstille og gå gjennom alle innspill til instruksen som ikke enda er vurdert (2020-2022), og gjøre en faglig vurdering på om innspillene bør tas til følge eller ikke.

 • Innspillene Miljødirketoratet har mottatt finner du samlet i denne lista.

Dersom du har innspill som ikke står i lista, kan du fortsatt komme med innspill til instruksen. Frist for å gi innspill er 25. januar 2023. Innspillene sendes per e-post til ninkartlegging@miljodir.no. Bruk samme format som innspillene i lista.  

Blir instruksen basert på NiN3? 

Artsdatabanken jobber med en ny versjon av NiN, NiN3. Miljødirektoratet skal våren 2023 gjøre en vurdering av hvor ressurskrevende det vil være å gå over til NiN3, og basert på dette beslutte om vi tar i bruk NiN3. Dersom vi tar i bruk NiN3, så skal den nye versjonen av instruksen baseres på NiN3 og være klar til bruk i kartlegging fra og med 2026. 

Ekspertgruppa

Ekspertgruppa består av tolv personer fra fem ulike institusjoner og ledes av Mari Jokerud fra NINA. Medlemmene i ekspertgruppa har alle forskerkompetanse og god teoretisk Natur i Norge (NiN)-kompetanse. For mer informasjon om oppdraget, se prosjektbeskrivelsen.  

 • Mari Jokerud, Nina (leder)
 • Marianne Evju, Nina
 • Siri Lie Olsen, Nmbu
 • Tor Erik Brandrud, Nina
 • Rannveig Margrete Jacobsen, Nina
 • Hans Blom, Nibio
 • Ken O. Storaunet, Nibio
 • Anette Bär, Nibio
 • Line Johansen, Nibio
 • Dan-Inge Øyen, Ntnu-vitenskapsmuseet
 • Anders Lyngstad, Ntnu-vitenskapsmuseet
 • Anne Britt Storeng, Artsdatabanken

Referansegruppa

Denne gruppa består av sju erfarne kartleggere som skal gi innspill til problemstillinger, og vurdere hvordan foreslåtte løsninger vil fungere i praksis. 

 • Solfrid Helene Lien Langmo, Biofokus
 • Sigrid Skrivervik Bruvoll, Ecofact
 • Geir Gaarder, Miljøfaglig utredning
 • Heidi Solstad, Multiconsult
 • Espen Sommer Værland, Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter
 • Sylvia Stolsmo, Norconsult
 • Geir Arnesen, Sállir natur