Ny sykkelinfrastruktur vil gi flere sykkelreiser

Vi kan forvente fem til 30 prosent flere sykkelreiser i området rundt ny sykkelvei.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.01.2023

Effekten av sykkelinfrastrukturtiltak er likevel avhengig av lokale forhold. Type infrastruktur, hvilke type område tiltaket gjennomføres i og hvordan den nye sykkelveien ligger i forhold til sentrale reisestrømmer, har størst betydning for forventet etterspørsel.

Det viser en ny rapport Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Nasjonale mål om økte sykkelreiser

Sykkel er et klimavennlig transportmiddel og har et særlig potensial for å erstatte kortere reiser som i dag gjennomføres med mindre klimavennlige transportmidler. Det er en målsetting om å øke sykkelandelen fra dagens fire til åtte prosent på landsbasis, og til 20 prosent i de største byområdene.

Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur reduserer den opplevde belastningen ved en sykkeltur. Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet er derfor et viktig tiltak for å få flere til å sykle.

Hvor mye mer sykling det blir av ny og forbedret infrastruktur, finnes det få tallfestede vurderinger om.

Rapport om effekten av ny og forbedret sykkelinfrastruktur på vei

Miljødirektoratet har derfor tildelt TØI et oppdrag om å utarbeide en rapport om effekten av ny og forbedret sykkelinfrastruktur på vei.

Rapporten er et resultat av en litteraturgjennomgang og funnene i gjennomgangen er benyttet til å utarbeide en enkel regnearkmodell som beregner relativ endring i antall syklister som følge av et gitt antall kilometer ny sykkelinfrastruktur, basert på informasjon om enkle kontekstuelle forhold ved tiltaket.

Les mer